cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Ĝi povas esti vidita de... tio...
To může být vidět z..., že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Zdá se, že údaje naznačují...
Nyers adatok leírásánál használatos
La ciferoj malkaŝas, ke...
Čísla ukazují, že...
Nyers adatok leírásánál használatos
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Z údajů je zřejmé, že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Výsledky této studie ukazují, že...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...estis pozitive korelaciita kun...
...pozitivně koreloval(a) s...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Kiel antaŭdiris,...
Jak se dalo předpokládat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

La statistikoj montras, ke...
Dané statistiky ukazují, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Laŭ la statistiko...
Podle daných statistických údajů...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistike parolante...
Statisticky řečeno...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó