cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Det kan ses ud fra... at...
To může být vidět z..., že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Zdá se, že údaje naznačují...
Nyers adatok leírásánál használatos
Figurerne afslører at...
Čísla ukazují, že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Z údajů je zřejmé, že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Výsledky této studie ukazují, že...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... var absolut korreleret med...
...pozitivně koreloval(a) s...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Som forudset,...
Jak se dalo předpokládat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statistikkerne viser at...
Dané statistiky ukazují, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
I følge statistikkerne...
Podle daných statistických údajů...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisk set...
Statisticky řečeno...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó