román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

To může být vidět z..., že...
Din faptul că...reiese...
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak je možno vidět z..., ...
După cum putem observa din...,....
Nyers adatok leírásánál használatos
Zdá se, že údaje naznačují...
Datele par să sugereze faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Čísla ukazují, že...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Z údajů je zřejmé, že...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Výsledky této studie ukazují, že...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...pozitivně koreloval(a) s...
...a fost corelat pozitiv cu...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak se dalo předpokládat,...
După cum am anticipat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Dané statistiky ukazují, že...
Statisticile demonstrează faptul că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Podle daných statistických údajů...
Conform statisticilor...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statisticky řečeno...
Din punct de vedere statistic...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó