portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

To může být vidět z..., že...
Pode ser visto de/do/da...que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak je možno vidět z..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zdá se, že údaje naznačují...
Os dados sugerem que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Čísla ukazují, že...
A figura revela que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Z údajů je zřejmé, že...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Alguns números significativos foram...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Výsledky této studie ukazují, že...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...pozitivně koreloval(a) s...
...foi positivamente correlacionado com...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak se dalo předpokládat,...
Como previsto,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Dané statistiky ukazují, že...
As estatísticas mostram que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Podle daných statistických údajů...
De acordo com as estatísticas...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statisticky řečeno...
Estatisticamente falando...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó