kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

To může být vidět z..., že...
从...可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak je možno vidět z..., ...
从...可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zdá se, že údaje naznačují...
这些数据可以表明...
Nyers adatok leírásánál használatos
Čísla ukazují, že...
数据表明...
Nyers adatok leírásánál használatos
Z údajů je zřejmé, že...
从这些数据可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
几个值得注意的结果是...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Výsledky této studie ukazují, že...
目前研究结果表明...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...的数字上升/下降/保持不变。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
与...有关的数据...上升/下降了
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...pozitivně koreloval(a) s...
...和...呈正相关
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak se dalo předpokládat,...
正如所预测的,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
此发现进一步确认X的主张,即...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Dané statistiky ukazují, že...
统计数据显示...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Podle daných statistických údajů...
根据数据统计,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
通过数据统计,可以看出...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statisticky řečeno...
据数据统计,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
据统计数据,我们可以推测...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó