japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

To může být vidět z..., že...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak je možno vidět z..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Nyers adatok leírásánál használatos
Zdá se, že údaje naznačují...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Nyers adatok leírásánál használatos
Čísla ukazují, že...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Nyers adatok leírásánál használatos
Z údajů je zřejmé, že...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Nyers adatok leírásánál használatos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
・・・・という注目すべき結果になった。
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Výsledky této studie ukazují, že...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...pozitivně koreloval(a) s...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak se dalo předpokládat,...
予想通り、・・・・
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Dané statistiky ukazují, že...
・・・・ということをこの統計は示している。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Podle daných statistických údajů...
統計によると、・・・・
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statisticky řečeno...
統計的に見て、・・・・
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó