holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

To může být vidět z..., že...
Uit ... blijkt dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak je možno vidět z..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zdá se, že údaje naznačují...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Čísla ukazují, že...
De cijfers onthullen dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Z údajů je zřejmé, že...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Výsledky této studie ukazují, že...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...pozitivně koreloval(a) s...
... verhoudt zich positief tot ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak se dalo předpokládat,...
Zoals voorspeld, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Dané statistiky ukazují, že...
De statistieken tonen aan dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Podle daných statistických údajů...
Volgens de statistieken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statisticky řečeno...
Statistisch gezien ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó