finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

To může být vidět z..., že...
... on nähtävissä, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak je možno vidět z..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zdá se, že údaje naznačují...
Aineisto viittaa siihen, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Čísla ukazují, že...
Luvut osoittavat, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Z údajů je zřejmé, že...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Výsledky této studie ukazují, že...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...pozitivně koreloval(a) s...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak se dalo předpokládat,...
Kuten ennustettu, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Dané statistiky ukazují, že...
Tilastot näyttävät, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Podle daných statistických údajů...
Tilastojen mukaan...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statisticky řečeno...
Tilastollisesti puhuen...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó