török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

It can be seen from… that…
...'den görülebileceği üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
As can be seen from…, …
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
The data would seem to suggest that…
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Nyers adatok leírásánál használatos
The figures reveal that…
Sayılar gösteriyor ki ...
Nyers adatok leírásánál használatos
From the figures it is apparent that…
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Several noteworthy results were…
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
The results of the present study demonstrate that…
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...was positively correlated with…
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
As predicted, …
Tahmin edildiği üzere ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
This finding is consistent with X's contention that…
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
This finding reinforces X's assertion that…
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

The statistics show that…
İstatistikler gösteriyor ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
According to the statistics…
İstatistiklere göre ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
When one looks at the statistics, one can see that…
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistically speaking…
İstatistiksel olarak konuşursak ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó