svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

It can be seen from… that…
Det framgår av ... att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
As can be seen from…, …
Enligt vad som framgår av ..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
The data would seem to suggest that…
Uppgifterna verkar antyda att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
The figures reveal that…
Siffrorna avslöjar att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
From the figures it is apparent that…
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Several noteworthy results were…
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
The results of the present study demonstrate that…
Resultaten från denna studie visar på att ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...was positively correlated with…
... var positivt korrelerade med ....
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
As predicted, …
Som förutspått, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
This finding is consistent with X's contention that…
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
This finding reinforces X's assertion that…
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

The statistics show that…
Statistiken visar att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
According to the statistics…
Enligt statistiken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
When one looks at the statistics, one can see that…
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistically speaking…
Rent statistiskt sett ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó