magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

It can be seen from… that…
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
As can be seen from…, …
Amint látható ....
Nyers adatok leírásánál használatos
The data would seem to suggest that…
Az adatok alapján ...
Nyers adatok leírásánál használatos
The figures reveal that…
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
From the figures it is apparent that…
Az ábrákon látható, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Several noteworthy results were…
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
The results of the present study demonstrate that…
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The number of… has risen/fallen in correlation to…
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...was positively correlated with…
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
As predicted, …
Ahogy várható volt ....
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
This finding is consistent with X's contention that…
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
This finding reinforces X's assertion that…
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

The statistics show that…
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
According to the statistics…
A statisztikák szerint ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
When one looks at the statistics, one can see that…
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistically speaking…
Statisztikai szempontból ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó