koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

It can be seen from… that…
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Nyers adatok leírásánál használatos
As can be seen from…, …
...에서 보다시피, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
The data would seem to suggest that…
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Nyers adatok leírásánál használatos
The figures reveal that…
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Nyers adatok leírásánál használatos
From the figures it is apparent that…
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Nyers adatok leírásánál használatos
Several noteworthy results were…
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
The results of the present study demonstrate that…
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The number of… has risen/fallen in correlation to…
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...was positively correlated with…
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
As predicted, …
예상 했던 데로, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
This finding is consistent with X's contention that…
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
This finding reinforces X's assertion that…
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

The statistics show that…
통계자료에 따르면...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
According to the statistics…
통계에 의하면,
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
When one looks at the statistics, one can see that…
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistically speaking…
통계적으로 말하면,
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó