dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

It can be seen from… that…
Det kan ses ud fra... at...
Nyers adatok leírásánál használatos
As can be seen from…, …
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
The data would seem to suggest that…
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Nyers adatok leírásánál használatos
The figures reveal that…
Figurerne afslører at...
Nyers adatok leírásánál használatos
From the figures it is apparent that…
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Nyers adatok leírásánál használatos
Several noteworthy results were…
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
The results of the present study demonstrate that…
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...was positively correlated with…
... var absolut korreleret med...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
As predicted, …
Som forudset,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
This finding is consistent with X's contention that…
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
This finding reinforces X's assertion that…
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

The statistics show that…
Statistikkerne viser at...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
According to the statistics…
I følge statistikkerne...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
When one looks at the statistics, one can see that…
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistically speaking…
Statistisk set...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó