thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Egy kép leírásánál használatos
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Hình... minh họa...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
A diagram alatti szövegben használatos
Hình... thể hiện...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
A diagram alatti szövegben használatos
Biểu đồ... cho thấy...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
A diagram alatti szövegben használatos
Biểu đồ... mô tả...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
A diagram alatti szövegben használatos