kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
图表显示在...水平下保持稳定
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
图片中包含...
Egy kép leírásánál használatos
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
图表表明...,因此得出...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
图表的变化表明...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
因此,该图表可以用来预测...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Hình... minh họa...
数字...代表...
A diagram alatti szövegben használatos
Hình... thể hiện...
数字...表示...
A diagram alatti szövegben használatos
Biểu đồ... cho thấy...
示图...表示...
A diagram alatti szövegben használatos
Biểu đồ... mô tả...
示图...描绘...
A diagram alatti szövegben használatos