hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Egy kép leírásánál használatos
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Hình... minh họa...
आकार... ...का वर्णन करता है.
A diagram alatti szövegben használatos
Hình... thể hiện...
यह आकार ...दिखाता है.
A diagram alatti szövegben használatos
Biểu đồ... cho thấy...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
A diagram alatti szövegben használatos
Biểu đồ... mô tả...
यह आकार ...दिखाता है.
A diagram alatti szövegben használatos