angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
The graphs show a plateau at the level of…
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Within the picture is contained…
Egy kép leírásánál használatos
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
This diagram represents…and therefore shows that…
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
The shape of the graph demonstrates that…
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
The graph can thus be used to predict…
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Hình... minh họa...
Figure…representing…
A diagram alatti szövegben használatos
Hình... thể hiện...
Figure…showing…
A diagram alatti szövegben használatos
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram…examining…
A diagram alatti szövegben használatos
Biểu đồ... mô tả...
Diagram…depicting…
A diagram alatti szövegben használatos