koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Resmin içinde ... de dahil durumda.
이 그림 속에는 ...
Egy kép leírásánál használatos
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

... figürü ...'yi temsil ediyor.
...를 나타내는 표
A diagram alatti szövegben használatos
... figürü ...'i gösteriyor.
...을 보여주는 표
A diagram alatti szövegben használatos
... diyagramı ...'ı inceliyor.
...을 관찰한 표
A diagram alatti szövegben használatos
... diyagramı ...'ı resmediyor.
...을 보여주는 표
A diagram alatti szövegben használatos