holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Resmin içinde ... de dahil durumda.
De afbeelding bevat ...
Egy kép leírásánál használatos
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Afbeelding ... geeft ... weer.
A diagram alatti szövegben használatos
... figürü ...'i gösteriyor.
Afbeelding ... toont ...
A diagram alatti szövegben használatos
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram ... onderzoekt ...
A diagram alatti szövegben használatos
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram ... beschrijft ...
A diagram alatti szövegben használatos