olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Bilden visar ...
L'immagine mostra...
Egy kép leírásánál használatos
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Formen på diagrammet visar på att ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figur ... respresenterar ...
L'immagine... rappresenta...
A diagram alatti szövegben használatos
Figur ... visar ...
L'immagine... mostra...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... undersöker ...
Il diagramma... spiega...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... skildrar ...
Il diagramma...rappresenta...
A diagram alatti szövegben használatos