holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Bilden visar ...
De afbeelding bevat ...
Egy kép leírásánál használatos
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Formen på diagrammet visar på att ...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figur ... respresenterar ...
Afbeelding ... geeft ... weer.
A diagram alatti szövegben használatos
Figur ... visar ...
Afbeelding ... toont ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... undersöker ...
Diagram ... onderzoekt ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... skildrar ...
Diagram ... beschrijft ...
A diagram alatti szövegben használatos