finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Bilden visar ...
Tässä kuvassa näkyy...
Egy kép leírásánál használatos
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figur ... respresenterar ...
Kaavio ... edustaa...
A diagram alatti szövegben használatos
Figur ... visar ...
Kuva ... näyttää...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... undersöker ...
Kaavio ... tarkastelee...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... skildrar ...
Kaavio ... esittää...
A diagram alatti szövegben használatos