lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
L'immagine mostra...
Rysunek zawiera...
Egy kép leírásánál használatos
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

L'immagine... rappresenta...
Rysunek... przedstawia...
A diagram alatti szövegben használatos
L'immagine... mostra...
Rysunek... pokazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Il diagramma... spiega...
Diagram...bada...
A diagram alatti szövegben használatos
Il diagramma...rappresenta...
Diagram... zobrazowuje...
A diagram alatti szövegben használatos