olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Rysunek zawiera...
L'immagine mostra...
Egy kép leírásánál használatos
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Z kształtu wykresu wynika, że...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Rysunek... przedstawia...
L'immagine... rappresenta...
A diagram alatti szövegben használatos
Rysunek... pokazuje...
L'immagine... mostra...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram...bada...
Il diagramma... spiega...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... zobrazowuje...
Il diagramma...rappresenta...
A diagram alatti szövegben használatos