svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
De afbeelding bevat ...
Bilden visar ...
Egy kép leírásánál használatos
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Formen på diagrammet visar på att ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figur ... respresenterar ...
A diagram alatti szövegben használatos
Afbeelding ... toont ...
Figur ... visar ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram ... undersöker ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... beschrijft ...
Diagram ... skildrar ...
A diagram alatti szövegben használatos