német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
De afbeelding bevat ...
Im Bild ist ... enthalten...
Egy kép leírásánál használatos
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Afbeelding ... geeft ... weer.
Abbildung ... stellt ... dar.
A diagram alatti szövegben használatos
Afbeelding ... toont ...
Abbildung ... zeigt ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramm ... untersucht...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... beschrijft ...
Diagramm ... beschreibt...
A diagram alatti szövegben használatos