vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Egy kép leírásánál használatos
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

आकार... ...का वर्णन करता है.
Hình... minh họa...
A diagram alatti szövegben használatos
यह आकार ...दिखाता है.
Hình... thể hiện...
A diagram alatti szövegben használatos
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Biểu đồ... cho thấy...
A diagram alatti szövegben használatos
यह आकार ...दिखाता है.
Biểu đồ... mô tả...
A diagram alatti szövegben használatos