vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
The graphs show a plateau at the level of…
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Within the picture is contained…
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Egy kép leírásánál használatos
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

This diagram represents…and therefore shows that…
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
The shape of the graph demonstrates that…
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
The graph can thus be used to predict…
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figure…representing…
Hình... minh họa...
A diagram alatti szövegben használatos
Figure…showing…
Hình... thể hiện...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…examining…
Biểu đồ... cho thấy...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…depicting…
Biểu đồ... mô tả...
A diagram alatti szövegben használatos