spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Általános kezdés a téma bemutatására
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Ya es bien sabido que...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Mucho se ha escrito sobre...
Általános kezdés a téma bemutatására
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Examinaremos los factores...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
รูปแบบคงที่...คือ...
Un tema persistente en... es...
A főbb témák bevezetése
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Esta investigación explora las causas de...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Tenemos como propósito...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

ในความหมาย... หมายถึง...
...es por definición...
Egy adott szó definiálásra szolgál
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Egy adott szó definiálásra szolgál
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Es importante entender correctamente la definición de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
คำนี้...หมายถึง...
El término... se refiere a...
Egy adott szó definiálásra szolgál
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
De acuerdo con..., ... se define como...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
... se entiende como...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Es importante enfatizar...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Nuestro punto de enfoque será...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
เราหมายถึงว่า...
Queremos decir...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Se han ofrecido varias explicaciones...
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz