portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Para responder esta questão deve-se observar...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Általános kezdés a téma bemutatására
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Általános kezdés a téma bemutatására
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
É consenso geral que...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Analisa-se agora os fatores...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Esta análise visa identificar...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
รูปแบบคงที่...คือ...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
A főbb témák bevezetése
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

ในความหมาย... หมายถึง...
Por definição, ... significa...
Egy adott szó definiálásra szolgál
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Egy adott szó definiálásra szolgál
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
É importante deixar claro a definição de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
คำนี้...หมายถึง...
O termo...refere-se à/ao...
Egy adott szó definiálásra szolgál
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...geralmente significa...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
É importante enfatizar que...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
O foco é em/no/na...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
เราหมายถึงว่า...
O que se quer dizer é...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Diversas explicações foram dadas.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz