arab | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Általános kezdés a téma bemutatására
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Általános kezdés a téma bemutatására
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
รูปแบบคงที่...คือ...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
A főbb témák bevezetése
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
هدفنا هو أنْ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

ในความหมาย... หมายถึง...
تعني... بحكم التعريف...
Egy adott szó definiálásra szolgál
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Egy adott szó definiálásra szolgál
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Egy adott szó definiálásra szolgál
คำนี้...หมายถึง...
يشير مصطلح... إلى...
Egy adott szó definiálásra szolgál
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
من المهم التأكيد على...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
سنَصُبّ تركيزنا على...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
เราหมายถึงว่า...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz