román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Általános kezdés a téma bemutatására
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Általános kezdés a téma bemutatására
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Trecând din nou în revistă factorii...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
... konusundaki kalıcı bir tema ...
O temă recurentă in domeniul...este...
A főbb témák bevezetése
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Această lucrare explorează cauzele...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Amacımız ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Prin definiție, ... înseamnă...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Egy adott szó definiálásra szolgál
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termenul...se referă la...
Egy adott szó definiálásra szolgál
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...este înțeles ca...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Este important să accentuăm...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Bizim odaklandığımız nokta ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Demek istediğimiz şu ki ...
Ceea ce vrem să spunem este...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz