svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Általános kezdés a téma bemutatására
Ya es bien sabido que...
Det är ett välkänt faktum att ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Mucho se ha escrito sobre...
En hel del skrivs och sägs om...
Általános kezdés a téma bemutatására
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Det är idag allmänt accepterat att...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Examinaremos los factores...
Vi granskar därefter de faktorer...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Un tema persistente en... es...
Ett återkommande tema i. .. är ...
A főbb témák bevezetése
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Esta investigación explora las causas de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Tenemos como propósito...
Syftet är att ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

...es por definición...
… betyder per definition …
Egy adott szó definiálásra szolgál
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Es importante entender correctamente la definición de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
El término... se refiere a...
Termen ... hänvisar till ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
De acuerdo con..., ... se define como...
Enligt ... definieras ... som ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... se entiende como...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Es importante enfatizar...
Det är viktigt att understryka ...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Nuestro punto de enfoque será...
Vårt fokus ligger på ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Queremos decir...
Vad vi menar med detta är att ...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Se han ofrecido varias explicaciones...
Flera förklaringar har erbjudits.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
X encontró una relación significativa entre... y ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz