román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Általános kezdés a téma bemutatására
Ya es bien sabido que...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Mucho se ha escrito sobre...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Általános kezdés a téma bemutatására
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Examinaremos los factores...
Trecând din nou în revistă factorii...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Un tema persistente en... es...
O temă recurentă in domeniul...este...
A főbb témák bevezetése
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Esta investigación explora las causas de...
Această lucrare explorează cauzele...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Tenemos como propósito...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

...es por definición...
Prin definiție, ... înseamnă...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Es importante entender correctamente la definición de...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Egy adott szó definiálásra szolgál
El término... se refiere a...
Termenul...se referă la...
Egy adott szó definiálásra szolgál
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
De acuerdo con..., ... se define como...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... se entiende como...
...este înțeles ca...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Es importante enfatizar...
Este important să accentuăm...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Nuestro punto de enfoque será...
Atenţia noastră este acum asupra...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Queremos decir...
Ceea ce vrem să spunem este...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Se han ofrecido varias explicaciones...
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
X encontró una relación significativa entre... y ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz