lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Általános kezdés a téma bemutatására
Ya es bien sabido que...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Mucho se ha escrito sobre...
Wiele się mówi i pisze o...
Általános kezdés a téma bemutatására
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Przyjęło się twierdzić, że...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Examinaremos los factores...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Un tema persistente en... es...
Stałym tematem w...jest...
A főbb témák bevezetése
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Esta investigación explora las causas de...
Praca ta bada przyczyny...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Tenemos como propósito...
Naszym celem jest...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

...es por definición...
Z definicji... wynika...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Es importante entender correctamente la definición de...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Egy adott szó definiálásra szolgál
El término... se refiere a...
Termin...odnosi się do...
Egy adott szó definiálásra szolgál
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
De acuerdo con..., ... se define como...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... se entiende como...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Es importante enfatizar...
Należy podkreślić,...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Nuestro punto de enfoque será...
Skupiając się na...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Queremos decir...
Mam na myśli, że...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Se han ofrecido varias explicaciones...
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
X encontró una relación significativa entre... y ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz