koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Általános kezdés a téma bemutatására
Ya es bien sabido que...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Mucho se ha escrito sobre...
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Általános kezdés a téma bemutatására
Actualmente se concuerda en términos generales con...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Examinaremos los factores...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Nos basaremos en este análisis para identificar...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Un tema persistente en... es...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
A főbb témák bevezetése
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Esta investigación explora las causas de...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Tenemos como propósito...
저희의 목적은 ... 입니다.
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

...es por definición...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Es importante entender correctamente la definición de...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Egy adott szó definiálásra szolgál
El término... se refiere a...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Egy adott szó definiálásra szolgál
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
De acuerdo con..., ... se define como...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... se entiende como...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Es importante enfatizar...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Nuestro punto de enfoque será...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Queremos decir...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Se han ofrecido varias explicaciones...
여러 설명들이 제공되었습니다.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
X encontró una relación significativa entre... y ...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz