görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Általános kezdés a téma bemutatására
Ya es bien sabido que...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Mucho se ha escrito sobre...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Általános kezdés a téma bemutatására
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Examinaremos los factores...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Un tema persistente en... es...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
A főbb témák bevezetése
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Esta investigación explora las causas de...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Tenemos como propósito...
Ο σκοπός μας είναι...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

...es por definición...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Es importante entender correctamente la definición de...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Egy adott szó definiálásra szolgál
El término... se refiere a...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Egy adott szó definiálásra szolgál
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
De acuerdo con..., ... se define como...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... se entiende como...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Es importante enfatizar...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Nuestro punto de enfoque será...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Queremos decir...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Se han ofrecido varias explicaciones...
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
X encontró una relación significativa entre... y ...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz