cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Általános kezdés a téma bemutatására
Ya es bien sabido que...
Je obecně známým faktem, že...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Mucho se ha escrito sobre...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Általános kezdés a téma bemutatására
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Examinaremos los factores...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Un tema persistente en... es...
Přetrvávající otázka v...je...
A főbb témák bevezetése
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Esta investigación explora las causas de...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Tenemos como propósito...
Našim cílem je...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

...es por definición...
Podle definice...znamená...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Es importante entender correctamente la definición de...
Je důležité si ujasnit definici...
Egy adott szó definiálásra szolgál
El término... se refiere a...
Termín...odkazuje na...
Egy adott szó definiálásra szolgál
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
De acuerdo con..., ... se define como...
Podle... je definován/a jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... se entiende como...
...se obecně rozumí...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Es importante enfatizar...
Je důležité zdůraznit...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Nuestro punto de enfoque será...
Zaměřujeme se na...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Queremos decir...
To, co máme na mysli, je...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Se han ofrecido varias explicaciones...
Bylo navrhnuto několik definic.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Tato vysvětlení vychází z...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
X encontró una relación significativa entre... y ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz