török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Általános kezdés a téma bemutatására
Este cunoscut tuturor faptul că...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Multe s-au spus și s-au scris despre...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Általános kezdés a téma bemutatására
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Trecând din nou în revistă factorii...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
O temă recurentă in domeniul...este...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
A főbb témák bevezetése
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Această lucrare explorează cauzele...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Autorii mai multor studii recente au propus...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Amacımız ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Prin definiție, ... înseamnă...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termenul...se referă la...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...este înțeles ca...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Este important să accentuăm...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Atenţia noastră este acum asupra...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Ceea ce vrem să spunem este...
Demek istediğimiz şu ki ...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Urmând..., experții au demonstrat că...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz