svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Általános kezdés a téma bemutatására
Este cunoscut tuturor faptul că...
Det är ett välkänt faktum att ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Multe s-au spus și s-au scris despre...
En hel del skrivs och sägs om...
Általános kezdés a téma bemutatására
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Det är idag allmänt accepterat att...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Trecând din nou în revistă factorii...
Vi granskar därefter de faktorer...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
O temă recurentă in domeniul...este...
Ett återkommande tema i. .. är ...
A főbb témák bevezetése
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Această lucrare explorează cauzele...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Autorii mai multor studii recente au propus...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Syftet är att ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Prin definiție, ... înseamnă...
… betyder per definition …
Egy adott szó definiálásra szolgál
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termenul...se referă la...
Termen ... hänvisar till ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Enligt ... definieras ... som ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...este înțeles ca...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Este important să accentuăm...
Det är viktigt att understryka ...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Atenţia noastră este acum asupra...
Vårt fokus ligger på ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Ceea ce vrem să spunem este...
Vad vi menar med detta är att ...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Flera förklaringar har erbjudits.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Urmând..., experții au demonstrat că...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz