olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Általános kezdés a téma bemutatására
Este cunoscut tuturor faptul că...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Általános kezdés a téma bemutatására
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Seppure è unanime che...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Trecând din nou în revistă factorii...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
O temă recurentă in domeniul...este...
Un tema ricorrente parlando di... è...
A főbb témák bevezetése
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Această lucrare explorează cauzele...
Questa ricerca esplora le cause di...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Autorii mai multor studii recente au propus...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Il mio obiettivo è quello di...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Prin definiție, ... înseamnă...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
In questo contesto il termine indica...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termenul...se referă la...
Il termine... si riferisce a...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Secondo... il termine assume il significato di...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...este înțeles ca...
...indica generalmente...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Este important să accentuăm...
È importante enfatizzare...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Atenţia noastră este acum asupra...
Ci concentreremo su...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
In conclusione è necessario definire il significato di...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Ceea ce vrem să spunem este...
Quello che si intende dire con questo è che...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Urmând..., experții au demonstrat că...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz