svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Para responder esta questão deve-se observar...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Általános kezdés a téma bemutatására
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Det är ett välkänt faktum att ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Muito já foi escrito/ dito sobre...
En hel del skrivs och sägs om...
Általános kezdés a téma bemutatására
É consenso geral que...
Det är idag allmänt accepterat att...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Analisa-se agora os fatores...
Vi granskar därefter de faktorer...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Esta análise visa identificar...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Ett återkommande tema i. .. är ...
A főbb témák bevezetése
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Syftet är att ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Por definição, ... significa...
… betyder per definition …
Egy adott szó definiálásra szolgál
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
É importante deixar claro a definição de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
O termo...refere-se à/ao...
Termen ... hänvisar till ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
De acordo com...,...é definido(a) como...
Enligt ... definieras ... som ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...geralmente significa...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
É importante enfatizar que...
Det är viktigt att understryka ...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
O foco é em/no/na...
Vårt fokus ligger på ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
O que se quer dizer é...
Vad vi menar med detta är att ...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Diversas explicações foram dadas.
Flera förklaringar har erbjudits.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...encontrou significante correlação entre...e...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz