holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Para responder esta questão deve-se observar...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Általános kezdés a téma bemutatására
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Het is een welbekend feit dat ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Általános kezdés a téma bemutatására
É consenso geral que...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Analisa-se agora os fatores...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Esta análise visa identificar...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Een vast onderwerp in ... is ...
A főbb témák bevezetése
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Ons doel is, ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Por definição, ... significa...
Volgens de definitie betekent ... ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Egy adott szó definiálásra szolgál
É importante deixar claro a definição de...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
O termo...refere-se à/ao...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
De acordo com...,...é definido(a) como...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...geralmente significa...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
É importante enfatizar que...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
O foco é em/no/na...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
O que se quer dizer é...
Daarmee bedoelen we ...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Diversas explicações foram dadas.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...encontrou significante correlação entre...e...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz