finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Para responder esta questão deve-se observar...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Általános kezdés a téma bemutatására
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
On tunnettu tosiasia, että...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Általános kezdés a téma bemutatására
É consenso geral que...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Analisa-se agora os fatores...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Esta análise visa identificar...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Itsepintainen perusajatus... on...
A főbb témák bevezetése
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Tarkoituksemme on...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Por definição, ... significa...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Egy adott szó definiálásra szolgál
É importante deixar claro a definição de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Egy adott szó definiálásra szolgál
O termo...refere-se à/ao...
Termi... viittaa...
Egy adott szó definiálásra szolgál
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
De acordo com...,...é definido(a) como...
...mukaan ... määritellään...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...geralmente significa...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
É importante enfatizar que...
On tärkeää painottaa...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
O foco é em/no/na...
Keskitymme...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
O que se quer dizer é...
Tarkoitamme tällä, että...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Diversas explicações foram dadas.
Useita selityksiä on tarjottu.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Nämä selitykset kumpuavat...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...encontrou significante correlação entre...e...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz