török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Általános kezdés a téma bemutatására
Хорошо известно, что...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
О... было уже многое написано и сказано...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Általános kezdés a téma bemutatására
Сегодня принято считать, что...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Вспомним о таких фактах, как...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Постоянной темой... является...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
A főbb témák bevezetése
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Это исследование посвящено изучению причин...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Нашей целью является...
Amacımız ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

...обычно определяют как...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Egy adott szó definiálásra szolgál
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Необходимо четко разъяснить определение...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Термин... относится к...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Согласно..., ... может быть определено как...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... обычно понимают как ...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Важно подчеркнуть...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Мы сфокусировались на...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Наконец, дадим определение слова...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Мы имеем в виду, что...
Demek istediğimiz şu ki ...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Предлагаются различные толкования
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz