német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Általános kezdés a téma bemutatására
Хорошо известно, что...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
О... было уже многое написано и сказано...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Általános kezdés a téma bemutatására
Сегодня принято считать, что...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Вспомним о таких фактах, как...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Постоянной темой... является...
Ein beständiges Thema in ... ist...
A főbb témák bevezetése
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Это исследование посвящено изучению причин...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Нашей целью является...
Unsere Intention ist, ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

...обычно определяют как...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Egy adott szó definiálásra szolgál
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Необходимо четко разъяснить определение...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Термин... относится к...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Согласно..., ... может быть определено как...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... обычно понимают как ...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Важно подчеркнуть...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Мы сфокусировались на...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Наконец, дадим определение слова...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Мы имеем в виду, что...
Damit meinen wir...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Предлагаются различные толкования
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz