magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Általános kezdés a téma bemutatására
Хорошо известно, что...
Közismert tény, miszerint...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
О... было уже многое написано и сказано...
Rengeteg anyag szól arról...
Általános kezdés a téma bemutatására
Сегодня принято считать, что...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Вспомним о таких фактах, как...
Utána áttekintjük a tényezőket...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Постоянной темой... является...
A...egy állandó téma a ...-ban.
A főbb témák bevezetése
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Это исследование посвящено изучению причин...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Нашей целью является...
A célunk, hogy...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

...обычно определяют как...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Egy adott szó definiálásra szolgál
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Необходимо четко разъяснить определение...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Термин... относится к...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Согласно..., ... может быть определено как...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... обычно понимают как ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Важно подчеркнуть...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Мы сфокусировались на...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Наконец, дадим определение слова...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Мы имеем в виду, что...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Предлагаются различные толкования
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
Найдена важная взаимосвязь между... и...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz