finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Általános kezdés a téma bemutatására
Хорошо известно, что...
On tunnettu tosiasia, että...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
О... было уже многое написано и сказано...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Általános kezdés a téma bemutatására
Сегодня принято считать, что...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Вспомним о таких фактах, как...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Постоянной темой... является...
Itsepintainen perusajatus... on...
A főbb témák bevezetése
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Это исследование посвящено изучению причин...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Нашей целью является...
Tarkoituksemme on...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

...обычно определяют как...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Egy adott szó definiálásra szolgál
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Необходимо четко разъяснить определение...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Термин... относится к...
Termi... viittaa...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Согласно..., ... может быть определено как...
...mukaan ... määritellään...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... обычно понимают как ...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Важно подчеркнуть...
On tärkeää painottaa...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Мы сфокусировались на...
Keskitymme...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Наконец, дадим определение слова...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Мы имеем в виду, что...
Tarkoitamme tällä, että...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Предлагаются различные толкования
Useita selityksiä on tarjottu.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Nämä selitykset kumpuavat...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz