svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Általános kezdés a téma bemutatására
Közismert tény, miszerint...
Det är ett välkänt faktum att ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Rengeteg anyag szól arról...
En hel del skrivs och sägs om...
Általános kezdés a téma bemutatására
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Det är idag allmänt accepterat att...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Utána áttekintjük a tényezőket...
Vi granskar därefter de faktorer...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ett återkommande tema i. .. är ...
A főbb témák bevezetése
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
A célunk, hogy...
Syftet är att ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
… betyder per definition …
Egy adott szó definiálásra szolgál
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termen ... hänvisar till ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Enligt ... definieras ... som ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Det är viktigt att understryka ...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Vårt fokus ligger på ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Vad vi menar med detta är att ...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Flera förklaringar har erbjudits.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz