orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Általános kezdés a téma bemutatására
Közismert tény, miszerint...
Хорошо известно, что...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Rengeteg anyag szól arról...
О... было уже многое написано и сказано...
Általános kezdés a téma bemutatására
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Сегодня принято считать, что...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Utána áttekintjük a tényezőket...
Вспомним о таких фактах, как...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
A...egy állandó téma a ...-ban.
Постоянной темой... является...
A főbb témák bevezetése
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Это исследование посвящено изучению причин...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
A célunk, hogy...
Нашей целью является...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
...обычно определяют как...
Egy adott szó definiálásra szolgál
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Необходимо четко разъяснить определение...
Egy adott szó definiálásra szolgál
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Термин... относится к...
Egy adott szó definiálásra szolgál
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Согласно..., ... может быть определено как...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... обычно понимают как ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Важно подчеркнуть...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Мы сфокусировались на...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Наконец, дадим определение слова...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Мы имеем в виду, что...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Предлагаются различные толкования
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz